Göç Araştırmaları Derneği Starteji Belgesi 

2024-2026

Göç Araştırmaları Derneği'nin 2024-2026 Strateji Belgesi, göçmenlerin ve mültecilerin haklarına odaklanarak nitelikli bilgi üretimi ve savunuculuk faaliyetleri üzerine kurulu bir vizyon sunuyor. Bu belge, derneğin kurumsallaşma sürecini güçlendirmek, iş birliklerini çeşitlendirmek, bilinirliği artırmak ve göçmenlerin karşılaştığı hak ihlallerini görünür kılmak gibi ana hedefleri çerçevesinde gelecek üç yıl için somut adımlar belirliyor. Göç ve göçmenlerin yaşadığı sorunlara bilimsel ve hak odaklı bir yaklaşımı benimseyen dernek, toplumsal dönüşüm ve sürdürülebilirlik için stratejik bir plan sunuyor.

Göç Araştırmaları Derneği

Gönüllü Yönetimi Politika Belgesi

GAR zorla yerinden edilmiş kişilerin, göçmenlerin ve mültecilerin maruz kaldığı hak ihlallerini görünür kılmak için araştırma yapar, seminer ve eğitimler yoluyla bu bilgileri yaygınlaştırır. Din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelimi, cinsiyet ifadesi, vatandaşlık statüsü üzerinden yapılan ayrımcılıklara karşı çıkarak birlikte yaşama ve haklara eşit ve adil erişim perspektifiyle faaliyet yürütür. Bu politika belgesi, göç ve iltica alanında yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmak, nitel göç araştırmalarındaki yöntem tartışmalarını öğrenmek ve sivil alanda göçmen ve mülteciler hakkında hak temelli eleştirel bilgi üretimine dahil olmak isteyen gönüllülerin GAR'la birlikte çalıştıkları süre boyunca haklarını ve yükümlülüklerini tanımlamak üzere oluşturulmuştur. 

Göç Araştırmaları Derneği

Araştırma Etiği İlkeleri Politika Belgesi

2017 yılında göç ve göçmenler üzerine araştırmaya dayalı, hak odaklı bir yaklaşım geliştirmek amacıyla kurulan Göç Araştırmaları Derneği (GAR) olarak, araştırma ve izleme faaliyetlerimizi yürütürken uymayı taahhüt ettiğimiz araştırma etiği ilkelerini hak temelli bilgi üretiminin gereği olarak kabul ediyoruz. Bu kapsamda, farklı sektörlerdeki göç araştırmacılarının karşılaştıkları bilimsel, kurumsal ve etik sorunlara kolektif çözümler üretebilmeyi hedefliyoruz. Araştırma Etiği İlkeleri Politika Belgesi hem GAR bünyesinde ve/veya işbirliğiyle yapılacak araştırma faaliyetlerinde izlenecek etik ilkeleri sıralıyor hem de alandaki araştırmacılar için bir rehber olmayı hedefliyor. 

Göç Araştırmaları Derneği

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Edilmesine Dair Politika Belgesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup burada düzenlenen ‘Göç Araştırmaları Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Ve İmha Edilmesine Dair Politika Belgesi’ (Politika) ile Göç Araştırmaları Derneği  (‘GAR’ ya da ‘Dernek’) olarak derneğimizle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bizimle paylaşmış olan herkesin güvenliğini göz önünde bulundurarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bağlamında kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası hususlarında uygulanacak ilkeleri ortaya koymayı amaçlamaktayız.

Göç Araştırmaları Derneği (GAR), ayrımcılık ve/veya tacize karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir. Amacımız, insan onuruna saygılı ve eşitlikçi; ayrımcılık ve/veya taciz korkusu olmadan çalışılabilecek bir ortam sağlamaktır. Bu politika belgesi, yönetim kurulu ve dernek üyeleri, gönüllüler ve geçici olarak istihdam edilen kişi/lerin herhangi bir ayrımcılığa ve/veya tacize maruz kaldıklarını hissettiklerinde izlemeleri gereken prosedürleri ve süreçleri içerir.

Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]